INFORMACJE PODSTAWOWE  

1. Kampania „Rowerowa Wiosna” adresowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych z klas 4-8 z terenu miasta Lublin.
2. Kampania organizowana jest przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka (zwane dalej Organizatorem) w partnerstwie z Miastem Lublin.
3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej w mieście.
4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:
      a. dwie najbardziej rowerowe szkoły w Lublinie (w swojej kategorii) otrzymają parkingi rowerowe,
      b. najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do instytucji kultury i sportu,
      c. najaktywniejsi uczniowie – indywidualne nagrody rzeczowe. Przy 100% frekwencji.
5. O wyniku klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej klasie.
6. Placówka szkolna zgłaszając akces do udziału w Kampanii, zgłasza wszystkie klasy 4-8.
7. Cztery najbardziej rowerowe szkoły „Rowerowej Wiosny” (w kategorii małe szkoły- do 300 uczniów i duże szkoły - powyżej 300 uczniów) to placówki o najlepszej frekwencji rowerowej w kampanii - liczymy sumę aktywnych przyjazdów uczniów do szkoły w okresie trwania kampanii podzieloną przez ilość wszystkich uczniów szkoły z klas 4-8.

HARMONOGRAM KAMPANII  

1. Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego koordynatora do dnia 1 kwietnia br. oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2. Zarejestrowane szkoły otrzymają do dnia 20 maja 2019 r. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe.
3. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach) do szkoły w dniach od 20 do 31 maja 2019 r.
4. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, przy sprawdzaniu obecności na pierwszej lekcji.
5. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje danego dnia dwie naklejki .
6. Uczestnicy przyklejają naklejkę w książeczce rowerowej, na plakat klasowy.
7. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym.
8. Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:
      a. przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 20 maja 2019 r.,
      b. przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom
klas zgłoszonych do Kampanii - do dnia 20 maja 2019 r.,
      c. zawieszenia w holu szkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 20 maja 2019 r.,
      d. umieszczenia na szkolnej stronie internetowej i w mediach społecznościach należących do placówki przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,
      e. przekazania organizatorowi dzienników rowerowych w dniu jej zakończenia – 31.05.2019 r. w formie pliku Arkusza Kalkulacyjnego na adres: michal@ekolublin.pl
      f. zorganizowania grupy klasowej, która będzie uczestniczyła w praktycznych warsztatach  bezpiecznego poruszania się rowerem dla młodzieży szkolnej. Warsztat będzie prowadzony przez trenerów „Rowerowej Wiosny” w dogodnym dla grupy terminie. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania min. 1 grupy klasowej w trakcie trwania Kampanii.
      g. zorganizowania uroczystego apelu szkolnego, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora,
      h. Poprawne wprowadzanie przyjazdów uczniów w elektronicznym klasowym dzienniku rowerowym,
      i. Wypełnienia ankiety podsumowującej przez szkolnego koordynatora Kampanii, do 20.06.2019 r.
9. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie internetowej www.loverowy.lublin.eu oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.
10. Nagrody zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
11. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.